مرکز اسلامی منچستر

اردو تابستانی بریتانیا برگزار می‌شود