مرکز اسلامی منچستر

طلاق شرعی

برای اجرای طلاق شرعی در مرکز اسلامی منچستر مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

1- دو قطعه عکس از هر کدام

2- اصل شناسنامه طرفین

3-کپی سند ازدواج ( شرعی یا قانونی)

4- در صورتی که طلاق انگلیسی انجام گرفته است ( کپی سند)

5- شماره کد ملی

6- پر کردن فرم های مربوطه در مرکز

*آوردن شاهد لازم نمی باشد از شهودی که در اختیار داریم استفاده می شود

* لطفا تمامی توافقات راجع به دیون و مهریه را قبل از مراجعه به مرکز انجام دهید

* همچنین حضور و امضای طرفین برای انجام طلاق شرعی الزامی است

*هزینه طلاق شرعی 250 پوند می باشد (بصورت پرداخت نقدی)

* در صورتی که قرار خود را در روزهای شنبه و یکشنبه انتخاب نمائید 30 پوند بیشتر دریافت می گردد

* حجاب اسلامی اجباری نمی باشد اما لطفا شئونات مسجد و مرکز اسلامی رعایت گردد

آدرس مرکز:

Manchester Islamic Centre

5 Sidney Street (off Oxford Road)

Manchester

M1 7HB

شماره تماس: 01612738100

ایمیل:   mii_cs@yahoo.co.uk